VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Jednací řád DP města Orlové

JEDNACÍ ŘÁD
Dětského parlamentu města Orlové
 1. Úvodní ustanovení

Jednací řád dětského parlamentu (dále jen DP) upravuje přípravu a způsob jednání a rozhodování DP a zabezpečování jejího rozhodnutí.

 1. Příprava jednání DP
 1. DP se schází během školního roku 1x měsíčně.
 2. DP svolává předseda DP prostřednictvím tajemníka a koordinátora.
 3. Mimořádné zasedání DP může být svoláno k projednání závažných nebo mimořádných úkolů, které nesnesou odkladu.
 4. Zasedání DP jsou veřejná.
 5. Zasedání DP řídí předseda nebo místopředseda za pomocí tajemníka /dále jen předsedající/.
 6. Materiály do DP může předkládat prostřednictvím Rady DP kdokoli.
 7. Před každým jednáním DP stanoví Rada DP návrh programu jednání.
 1. Jednání a rozhodování
 1. Na zasedání DP se pořizuje prezenční listina. Předsedající DP po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je DP schopen se usnášet. DP je schopen se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů DP.
 2. Předsedající předloží DP návrh programu zasedání, který může být na základě návrhu připomínek členů DP upraven. Další program probíhá na základě schváleného programu. Ten lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů DP. Návrh na změnu může podat kterýkoli člen DP předsedajícímu.
 3. Materiály do DP předkládá Rada DP. Předseda nebo místopředseda přednese úvodní slovo a může ho ještě ústně doplnit. Je povinen odpovědět na dotazy a připomínky členů DP, vznesené k diskusi. K objasnění odborných problémů může předseda po konzultaci s koordinátorem přizvat do jednání DP odborníky.
 4. O návrhu stanoviska DP k jednotlivým bodům programu nechá předsedající hlasovat. Návrh, pro nějž hlasuje nadpoloviční většina všech členů DP, je chválen. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady DP.
 5. Může být hlasováno o návrhu jako celku, nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi dány pozměňující návrhy nebo protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu.
 6. Hlasují pouze členové DP za přítomnosti koordinátora.
 7. Zápis z jednání DP podepisuje předsedající DP nebo jim pověřený člen DP. Zápis obdrží předseda DP, v jednom vyhotovení zůstává pro archivaci materiálu u tajemníka a v druhém u koordinátora. Zápis ze zasedání DP vyhotovuje tajemník za spolupráce předsedy DP nebo jim pověřených členů Rady DP.
 1. Závěrečná ustanovení

.     Jednací řád byl projednán a schválen DP v Orlové dne 27.1.2004