VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (zaslané MŠMT dne 10.3.2020 pod č.j. MSMT-11703/2020-1) DDM ORLOVÁ OMEZUJE SVOU ČINNOST TAKTO: • uzavření všech dětských zájmových kroužků DDM a nepravidelných aktivit v Klubu Spirála • kurzy dos

Statut DP města Orlové

Statut dětského parlamentu města Orlová

 1. Základní ustanovení
  Dětský parlament /dále jen DP/ města Orlové je samosprávná skupina dětí a mládeže.
  DP je zařízen jako orgán, který chce participovat na společenském dění města, podílet se na koncepci vývoje města v oblasti, které se dotýká života dětí a mládeže.

 

 1. Právní postavení
  DP města Orlové je zastřešen subjektem DDM Orlová.

 

 1. Cílem DP
  a) Vytvářet prostor pro diskusi dětí a mládeže města Orlové s představiteli samosprávy města Orlové.
  b) Vhodným způsobem /dětská slyšení, akce pro děti a mládež, akce pro veřejnost aj./ upozorňovat na problémy dětí a mládeže Orlové.
  c) Prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu a kultury, pozitivního využívání volného času.
  d) Šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Ústavy ČR a informovat o nich děti, mládež i dospělé ve svém okolí.

 

 1. Pravomoci
  DP předkládá představitelům samosprávy, orgánům a organizacím podněty v rámci své působnosti.
  Jednání a rozhodování se řídí jednacím řádem, který pro své potřeby vydává a schvaluje DP.

 

 1. Formy práce DP
  a) Různé formy jednání se zástupci města Orlové, jednotlivými odbory a komisemi MěÚ, organizacemi, občanskými sdruženími apod.
  b) Vytvářet aktivity pro děti, mládež a veřejnost.
  c) Informovat o veškerých aktivitách DP širokou veřejnost a zástupce města Orlové.

 

 1. Členství
  a) Vznik členství – členem jsou děti a mládež ve věku od 11 do 20 let.

  b) Zánik členství
  - členství zaniká odstoupením nebo odvoláním člena DP, na návrh Rady DP
  - člena DP odvolává nadpoloviční většina hlasů účastníků řádného nebo mimořádného zasedání DP
  - návrh na odvolání člena musí obsahovat řádné zdůvodnění
  - důvodem k odvolání může být dlouhodobá neomluvená absence, hrubé porušení cílů DP apod.

  c) V průběhu celého roku je možná kooptace /doplnění/ členů a to v případě, že bude některý z členů vyloučen nebo dobrovolně odstoupí. Škola, kterou člen zastupoval si sama doplní vhodného nástupce (každá škola má určitý počet možných zástupců v dětském parlamentu a tento stav sama udržuje)
   

d) Povinnost členů
- účastnit se každého jednání DP, pokud se člen nemůže zúčastnit jednání, omlouvá se předem koordinátorovi DP
-plnit zadané úkoly

e) Práva členů
- volit a být volen do Rady DP
- vytvářet specializované komise DP
- požadovat po Radě DP nebo zástupcích města Orlové informace, které se týkají správy města, fungování veřejné správy apod.
 

 1. Volební období

Není určeno, protože je určen limitující věk člena DP a obnovení členů DP kooptací na začátku každého školního roku.
Předseda, místopředseda a tajemník jsou voleni na období jednoho roku.
Po uplynutí tohoto období mohou být zvoleni znovu v řádných volbách, které probíhají při příležitosti doplnění členů.
 
 

 1. Organizační zabezpečení DP
  a) Základní organizační jednotkou je člen DP.

b) Všechna jednání řídí volené Rada DP.
c) Radu DP tvoří předseda, dva místopředsedové, tajemník a další zvolení členové. Rada DP tvoří minimálně sedm členů.
d) Do funkce předsedy, místopředsedy, tajemníka DP a dalšího člena Rady může být volen pouze platný člen DP.

Předseda:
- zahajuje, řídí a ukončuje jednání DP
- dává hlasovat o jednotlivých bodech programu
-svou autoritou dohlíží nad klidným průběhem diskuse
- vyhlašuje termín a místo konání dalšího jednání DP
- má možnost vykázat kohokoli, kdo ruší klidný průběh jednání
- dává slovo diskutujícím i hostům
Místopředseda:
- v nepřítomnosti předsedy DP přebírá všechna jeho práva a povinnosti
Tajemník:
- zapisuje předložené návrhy ve schválené podobě
- ověřuje počet přítomných a konstatuje výsledek hlasování
- zastupuje DP v korespondenčním styku.
 
 
g) Volby nové rady probíhají každý rok v září nebo pokud Radě vysloví nedůvěru nadpoloviční většina členů DP. Nedůvěra může být vyslovena i jednotlivě předsedovi, místopředsedovi či tajemníkovi. Při nespokojenosti s výsledky rady či vedení může být nevrženo odvolání. Odvolání musí být podáno formou osobní žádosti s konkrétním odůvodněním, podpisy všech nespokojených členů DP a návrh na řešení. Tuto žádost obdrží dětského parlamentu a vedení DP.
 
 

 1. Jednání DP
  a) Jednání se rozumí: řádné a mimořádné zasedání, dětské slyšení a další akce.
  b) Jednání DP:
  - se koná dle potřeby, nejméně 1x za měsíc
  - průběh jednání: kontrola docházky, vlastní jednání, diskuse…
  - z každého jednání vypracuje tajemník zápis, který se ukládá a je k dispozici členům DP i vedení města.
  c) Mimořádně jednání DP: členy svolává předseda, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů DP, účast se stvrzuje podpisem na prezenční listině.
  d) Fórum pro mladé: koná se zpravidla jednou ročně za účasti představitelů samosprávy města Orlové.
  e) Členové DP pořádají své vlastní akce, účastní se akcí jako spolupořadatelé některých akcí pro děti, mládež a veřejnost pořádaných jinými organizacemi /městem Orlová, DDM, Klub Spirála a jiných./

 
 
Dodatek č.1:   Pravidla chování člena DP:
1. Chová se a mluví slušně
2. Plní své povinnosti DP
3. Neskáče druhým do řeči
4. Je dochvilný
 
Zastřešující organizace: Dům dětí a mládeže v Orlové

 
Statut dětského parlamentu byl schválen na celodenním zasedání DP dne: 13.11.2015